Image
Text

MyrdalsveienText


VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
REGULERINGSENDRING PÅ GNR/BNR 189/28 M.FL. MYRDALSVEIEN, ÅSANE
I BERGEN KOMMUNE
Med henvisning til Plan- og Bygningslovens §12-3 og 8 meldes det at det blir satt i gang arbeide med endring av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 189/28 m.fl. i Myrdalsveien i bydelen Åsane. Plangrensen er vist på kart. Arealet er på ca. 4,7 dekar. Forslagstiller er Arko Nord AS.
Gjeldende reguleringsplan har planid 19630000 og med navn Åsane, Gnr 189 Bnr 28, Myrdalsveien boliområde, og trådte i kraft 30.03.2009. Hovedformålet var konsentrert småhusbebyggelse. I gjeldende KPA 2010-2021 er området vist som generell byggesone.Planområdet ligger i sone 2 - byfortettingssone i forslag til ny KPA.
Gjeldende plan åpner for en utnyttelsesgrad på maksimalt 30 %-BYA for BKS1
og 34 %-BYA for BKS2). Det tillates maksimalt 10 boenheter. Det er gitt tillatelse til oppføring av én 5-mannsbolig på felt BKS1. På felt BKS2 er det oppført en 2-mannsbolig.
Formålet med reguleringsendringen er å flytte på fellesområdeneVeg3, FA2, FA3, FP1 og FL1 for å kunne oppnå bedre plass til uteopphold på delfeltet B2 på BKS1. Det vil ikke bli en økning av antall enheter innenfor planområdet. Plangrensen omfatter noe av tilgrensende reguleringsplaner av hensyn til sikt i avkjørsler. Plangrensen kan bli justert i planprosessen.
Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringssaken vil bli vurdert behandlet som en mindre endring dersom tilbakemeldingene på kunngjøring/varsel om oppstart er av en karakter som tilsier at det er mulig.
Mer info om planarbeidet kan fåes på tlf 56320126. Off. instanser og berørte grunneiere blir varslet ved brev.
Innspill/merknadertil planabeidet kan sendes utførende konsulent Dig Plan AS v/Ø.Johnsen, Fardalen 38, 5378 Klokkarvik eller på epost til oyvind@dig-plan.no innen fredag 28/7-2017. Alle innkomne merknader blir videresendt til kommunen.Text

KONTAKT


Fardalen 38
5378 Klokkarvik

Tlf: 56 32 01 26 / 90070984
Email: oyvind@dig-plan.no

Org nr: 871 064 792

Image
Text

ÅPNINGSTIDER


Hverdager 08.00-15.30

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon