Bønesskogen

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
REGULERING PÅ GNR/BNR 20/1214 M.FL. FYLLINGSDALEN I BERGEN KOMMUNE

Med henvisning til Plan- og Bygningslovens §12-3 og 8 meldes det at det blir satt i gang arbeide med detaljreguleringsplan for gnr/bnr 20/1214 m.fl.på Bønes i bydelen Fyllingsdalen. Plangrensen er vist på kart. Arealet er på ca. 8,7 dekar. Forslagstiller er Bønes 124 AS.
Gjeldende reguleringsplan har planid 4210000 og med navn Fyllingsdalen. Gnr 20. Bønes Planområde 2, og trådte i kraft 12.05.1980. Formålet var ervervsbygg. I KPA 2010-2021 er området vist med formål Bebyggelse og anlegg - blandet. Der har vært gjennomført flere endringer av bebyggelsesplanen som ble laget i 1982 med planid 4215000, der bygg på bnr 1213 i 1997 ble omregulert til boligformål med planid 4215001 og bygg på bnr 1215 i 2005 i planid 421007 ble omregulert til boligformål. Hensikten med dette planarbeidet er å endre formålet for bygg på bnr 1214 til boligformål. En kan se for seg 12 enheter i bygget.
Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.
Mer info om planarbeidet kan sees på web: www.dig-plan.nounder kunngjøringer eller på tlf 56 32 01 26. Off. instanser og berørte grunneiere blir varslet ved brev.

Innspill/merknadertil planabeidet kan sendes utførende konsulent Dig Plan AS v/Ø.Johnsen, Fardalen 38, 5378 Klokkarvik eller på epost til oyvind@dig-plan.no innen mandag 14/12-2015. Alle innkomne merknader blir videresendt til kommunen.