Rotevågsøy

Naust og småbåthavn Rotevågsøy

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
DETALJREGULERINGSPLAN ROTEVASSØY, GNR 51/3 OG 12

I medhald av Pbl §12-3 og 8 varsles det med dette at det vert sett i gang arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for del av Gnr 51/3 og 12, Rotevassøy. I gjeldande kommuneplan er området avsett til " Andre typer bygninger og anlegg (naust/tekn.infr.)" framtidig og småbåthamn med krav om detaljreguleringsplan.

Intensjonen med planarbeidet er å leggja til rette for naust og småbåthamn samt tilhøyrande parkering. Det er ikkje trong for konsekvensutgreiing. Plangrensa er vist på kartskisse. Berørte grunneigarar vert varsla ved brev. Forslagstillar er Magne Harkestad. Arealet er 8,9 daa. Info om planarbeidet kan sjåast på kommunen sine nettsider og på Dig Plan sin nettside under "k unngjeringar".


Eventuelle merknader til endringa må meldast skriftleg innan 29/12-2015 til utførande plankonsulent: Dig Plan AS, Fardalen 38, 5378 Klokkarvik eller på email: oyvind@dig-plan.no. Tlf 56 32 01 26.