Myrdalsveien

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

REGULERINGSENDRING PÅ GNR/BNR 189/28 M.FL. MYRDALSVEIEN, ÅSANE I BERGEN KOMMUNE

Med henvisning til Plan- og Bygningslovens §12-3 og 8 meldes det at det blir satt i gang arbeide med endring av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 189/28 m.fl. i Myrdalsveien i bydelen Åsane. Plangrensen er vist på kart. Arealet er på ca. 4,7 dekar. Forslagstiller er Arko Nord AS.

Gjeldende reguleringsplan har planid 19630000 og med navn Åsane, Gnr 189 Bnr 28, Myrdalsveien boliområde, og trådte i kraft 30.03.2009. Hovedformålet var konsentrert småhusbebyggelse. I gjeldende KPA 2010-2021 er området vist som generell byggesone. Planområdet ligger i sone 2 - byfortettingssone i forslag til ny KPA.
Gjeldende plan åpner for en utnyttelsesgrad på maksimalt 30 %-BYA for BKS1

og 34 %-BYA for BKS2). Det tillates maksimalt 10 boenheter. Det er gitt tillatelse til oppføring av én 5-mannsbolig på felt BKS1. På felt BKS2 er det oppført en 2-mannsbolig.
Formålet med reguleringsendringen er å flytte på fellesområdeneVeg3, FA2, FA3, FP1 og FL1 for å kunne oppnå bedre plass til uteopphold på delfeltet B2 på BKS1. Det vil ikke bli en økning av antall enheter innenfor planområdet. Plangrensen omfatter noe av tilgrensende reguleringsplaner av hensyn til sikt i avkjørsler. Plangrensen kan bli justert i planprosessen.
Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringssaken vil bli vurdert behandlet som en mindre endring dersom tilbakemeldingene på kunngjøring/varsel om oppstart er av en karakter som tilsier at det er mulig.

Mer info om planarbeidet kan fåes på tlf 56 32 01 26. Off. instanser og berørte grunneiere blir varslet ved brev.

Innspill/merknadertil planabeidet kan sendes utførende konsulent Dig Plan AS v/Ø.Johnsen, Fardalen 38, 5378 Klokkarvik eller på epost til oyvind@dig-plan.no innen fredag 28/7-2017. Alle innkomne merknader blir videresendt til kommunen.